Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI BLOG.GOODVALLEY.COM

Spis treści:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Administrator
 3. Dane kontaktowe
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych
 5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 6. Okres przechowywania danych osobowych
 7. Kategorie danych osobowych
 8. Pliki cookies
 9. Udostępnianie danych
 10. Uprawnienia Użytkowników Bloga firmowego

 

 1. Postanowienia ogólne

Polityka prywatności BLOG.GOODVALLEY.COM określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z blog firmowego Goodvalley dostępnego pod adresem https://www.blog.goodvalley.com/ (dalej jako Blog firmowy). Polityka prywatności stanowi wypełnienie obowiązku informacyjnego spoczywającego na Administratorze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2) (dalej jako RODO).

 

2.  Administrator

Współadministratorami danych osobowych Użytkowników Bloga firmowego są: Goodvalley Agro S.A. z siedzibą w Przechlewie, przy ulicy Dworcowej 25, 77-320 Przechlewo, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000103018 z kapitałem zakładowym w wysokości 11 600 904,00 złotych opłaconym w całości, posiadająca NIP 843-00-07-859 REGON 770891706, BDO: 000012710 (Współadministrator Wykonawczy) oraz Goodvalley sp. z o.o. z siedzibą w Przechlewie, przy ulicy Młyńskiej 43B, 77-320 Przechlewo, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000091298 z kapitałem zakładowym w wysokości 20 852 723,06 złotych, posiadająca NIP 843-00-05-151, REGON 005310320, BDO: 000055611 (dalej jako Współadministratorzy).

 

3. Dane kontaktowe

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Użytkowników Bloga firmowego można kontaktować się z każdym ze Współadministratorów poprzez:

 1. adres e-mail – poland@goodvalley.com lub sekretariat@goodvalley.com
 2. telefon – +48 59 833 43 61 lub
 3. pisemnie – Goodvalley Agro S.A. z siedzibą w Przechlewie, ul. Dworcowa 25, 77-320 Przechlewo oraz Goodvalley sp. z o.o. z siedzibą w Przechlewie, ul. Młyńska 43B, 77-320 Przechlewo

4. Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników Bloga firmowego są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO.
 2. Współadministratorzy stosują wymagane przez przepisy prawa unijnego środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
 3. Współadministratorzy oświadczają, że podanie danych oznaczonych na Blogu firmowym jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne dla korzystania z funkcjonalności, w tym dla założenia i prowadzenia konta Użytkownika.
 4. Użytkownik Bloga firmowego może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne.

 

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Bloga firmowego będą przetwarzane w następujących celach:

 1. prowadzenie konta Użytkownika Bloga firmowego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 2. marketing bezpośredni własnych usług i produktów, z wyjątkiem usługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesłaną poprzez formularz kontaktowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wyrażona poprzez zainicjowanie kontaktu),
 4. badań analitycznych, polegających w szczególności na badaniu i analizie ruchu na Blogu firmowym w celu prowadzenia statystyk (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

6. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników Bloga firmowego będą przechowywane przez następujący okres:

 1. dane dotyczące prowadzenia konta Użytkownika – przez okres jego utrzymywania na Blogu firmowym i nie dłużej niż do momentu zgłoszenia przez Użytkownika żądania jego usunięcia, chyba że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń,
 2. dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,
 3. dane związane z udzieleniem odpowiedzi na zapytanie – do momentu prowadzenia korespondencji lub wycofania udzielonej zgody, chyba że dalsze przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów, w postaci np. obrony przed ewentualnymi roszczeniami,
 4. prowadzenie statystyk – do momentu zgłoszenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez okres 50 miesięcy od czasu ostatniej aktywności Użytkownika,
 5. cele archiwalne – przez okres niezbędny do realizacji tego celu,
 6. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – przez okres niezbędny do realizacji tego celu.

 

7. Kategorie danych osobowych

 1. Współadministratorzy zbierają, przetwarzają i przechowują następujące dane Użytkowników Bloga firmowego:
 2. w związku z założeniem konta Użytkownika: adres e-mail, imię i nazwisko, a w przypadku przedsiębiorców również NIP i nazwę firmy;
 3. w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego: adres         e-mail, imię i nazwisko;
 4. Podczas korzystania z Bloga firmowego w sposób automatyczny zbierane i gromadzone są informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina korzystania z serwisu, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne tego typu informacje.

 

8. Pliki cookies

 1. Blog firmowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Bloga firmowego, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Bloga firmowego i przeznaczone są do korzystania z Bloga firmowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
 4. rozpoznanie urządzenia używanego przez Użytkownika Bloga firmowego w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
 5. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Bloga firmowego korzystają z niego, co umożliwia ulepszenie jego struktury i zawartości,
 6. utrzymanie sesji Użytkownika Bloga firmowego, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Bloga firmowego ponownie wpisywać loginu i hasła,
 7. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Bloga firmowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać z Bloga firmowego,
 8. zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Użytkownika Bloga firmowego.
 9. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Bloga firmowego mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 10. Blog firmowy korzysta z narzędzi marketingowych i analitycznych innych dostawców, którzy na Blogu firmowym stosują pliki cookies. Dostawcami tych narzędzi są przede wszystkim Google LLC (Google Analitycs, Google Ads) oraz Facebok Inc. (Facebook Pixel). Więcej informacji na temat plików cookies wyżej wymienionych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Niektórzy z wyżej wymienionych dostawców mogą przechowywać dane Użytkowników poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takich sytuacjach dane Użytkowników Bloga firmowego będą przekazane wyłącznie do państw, które zapewniają adekwatny stopień ochrony, a do państw, które nie zapewniają adekwatnego stopnia ochrony, jedynie w przypadku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, w tym m.in. na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.

 

9. Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe Użytkowników Bloga firmowego mogą być przekazywane podmiotom, którym powierzono do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 2. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Bloga firmowego dane osobowe Użytkowników udostępnia się, w szczególności podmiotom świadczącym usługi: pocztowe, hostingowe, informatyczne i w zakresie dostawy oprogramowania, marketingowe w zakresie obsługi Bloga firmowego.

 

10. Uprawnienia Użytkowników Bloga firmowego

 1. Użytkownikowi Bloga firmowego przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika Bloga firmowego jest zgoda, Użytkownik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika Bloga firmowego są przetwarzane na podstawie zgody, Użytkownikowi przysługuje także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może przesłać te dane innemu administratorowi.
 4. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.